A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na stanowisko w WA

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W WYDZIALE ADMINISTRACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO w PIASTOWIE

1. Wymagania niezbędne:

1/.    obywatelstwo polskie,
2/.    wykształcenie wyższe (preferowany kierunek informatyczny),
3/.    staż pracy – min. 2 lata (w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach  samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
4/.    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/.    bardzo dobra znajomość: procedur administracyjnych, kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym itp.

2. Wymagania dodatkowe:

1/.  wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,
3/.  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,
4/.  umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym interesantem, odporność na stres,
5/. dobra znajomość obsługi komputera. 

3. Zakres wykonywanych zadań:
 
1/.    prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu oraz pomoc przy wszelkich pracach działu IT,
2/.    zamawianie i rozliczanie materiałów eksploatacyjnych (tonery),
3/.    udział we wdrażaniu systemów informatycznych,
4/.    zapewnienie obsługi i pomocy technicznej związanej z konferencjami, naradami, spotkaniami i imprezami organizowanymi przez Urząd,
5/.    udział w pracach nad utrzymaniem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie,
6/.    prowadzenie ewidencji składników majątku ruchomego znajdujących się na terenie urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego,
 7/.   aktualizacja informatyczna środków technicznych oraz komputerowych systemów informatycznych na stanowiskach pracy,
 8/.   koordynowanie zadań dotyczących działalności jednostek organizacyjnych gminy,
 9/.   prowadzenie spraw z zakresu polityki informacyjnej Urzędu.

4. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
 -   o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -   o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -    o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym   procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w  Wydziale Administracyjnym” w siedzibie Urzędu (Kancelaria)  w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 20 października 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych  ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 902)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 Powrót