A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (Zespół ds. geodezji i gospodarki gruntami).

1.    Wymagania niezbędne:
a/.  obywatelstwo polskie,
b/.  wykształcenie wyższe (geodezyjne, prawnicze  lub  pokrewne),
c/.  min. 6-miesięczny staż pracy,
d/. dobra znajomość prawa administracyjnego, cywilnego, przepisów o gospodarce nieruchomościami, przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, zamówień publicznych,
e/.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f/.   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g/.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 
2.    Wymagania dodatkowe:
a/.   komunikatywność, sumienność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność,  
b/.   umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego
       podejmowania decyzji,
c/.   znajomość obsługi komputera.

3.    Zakres wykonywanych zadań:
a/ prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów
b/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali komunalnych
c/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów stanowiących mienie komunalne
d/ prowadzenie spraw związanych z umowami z rzeczoznawcami majątkowymi i osobami  uprawnionymi  do wykonywania rzutów lokali
e/ prowadzenie spraw związanych z realizacją roszczeń z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.    Wymagane dokumenty:
a/   życiorys (CV),
b/   list motywacyjny,
c/   kserokopie świadectw pracy,
d/   dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
e/   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f/    kwestionariusz osobowy,
g/   oświadczenia:
-  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – w zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami”  w siedzibie Urzędu  pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu : 05-820 Piastów,   ul.11 Listopada 2 – w terminie do dnia 3 marca 2017r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.


Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Miasta Piastowa www.piastow.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz.902)”.
 
Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


 Powrót