A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracyjnym - Zespół Spraw Obywatelskich

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM
Zespół Spraw Obywatelskich
URZĘDU MIEJSKIEGO W PIASTOWIE

1. Wymagania niezbędne:

1/.  obywatelstwo polskie,
2/.   wykształcenie m.in. średnie,
3/.   staż pracy – min. 2 lata (w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych),
4/.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, przepisów prawa w zakresie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także ordynacji wyborczych.

2. Wymagania dodatkowe:

1/.  wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
3/.  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
4/. dobra znajomość obsługi komputera,

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/.  realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2/.  realizacja zadań związanych z wyborami, referendami, spisami powszechnymi i spisami rolnymi,
3/. wydawanie decyzji dotyczących rejestru wyborców,
4/. aktualizacja rejestru wyborców,
5/. bieżące prowadzenie spraw  w elektronicznym obiegu dokumentów,
6/. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji zadań gminnych,
7/. prowadzenie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań,
8/. przygotowywanie zestawień, analiz, podsumowań, raportów,
9/. archiwizowanie dokumentów.

4. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
 -   o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -   o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym   procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w  Wydziale  Administracyjnym – Zespół Spraw Obywatelskich” w siedzibie Urzędu pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych  ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz. 902)”.
 
Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 Powrót