A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór na Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektora/ Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
URZĘDU MIEJSKIEGO W PIASTOWIE

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie wyższe /preferowane: prawo, socjologia, psychologia, administracja, pedagogika /
3/. staż pracy – min. 3 lata /w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku/,
4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/. dobra znajomość procedur administracyjnych, przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, o zamówieniach publicznych, itp.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. wskazane doświadczenie w pracy w administracji oraz z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
3/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
4/. dobra znajomość obsługi komputera,
5/. umiejętność pracy z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i uzależnienia od narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów   ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
7) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Wymagane dokumenty:

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom ” w kancelarii  w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 28 lipca 2017r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016r,  poz.922 oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016r, poz. 902)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji     zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  był niższy niż 6%.

 Powrót