A Wersja graficzna
A- A A+

Konkurs architektoniczny-opracowanie koncepcji

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania części wspólnych zabytkowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych


Organizator: Miasto Piastów


REGULAMIN KONKURSU

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Informacje o organizatorze konkursu: 

1.1. Organizatorem konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczną dostosowania części wspólnych zabytkowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych jest Miasto Piastów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Piastowa. 

1.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji na jego temat są:
Pan Konrad Rytel – Z-ca Burmistrza Miasta Piastowa tel. 22 770 52 07;
Pan Jan Nowacki – Naczelnik Wydziału Utrzymania Miasta tel. 22 770 52 41.

1.3. Regulamin konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa. 

2. Podstawa prawna konkursu: 

2.1. Podstawą prawną Konkursu jest art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)  i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778, z późn. zm.). 

2.2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje warunki Regulaminu określone w niniejszym dokumencie. 

3. Rodzaj i forma Konkursu: 

3.1. Konkurs zorganizowany jest w formie Konkursu otwartego, architektonicznego, który umożliwia uczestnictwo wszystkim chętnym, o których mowa w rozdziale III, punkcie 1. 

3.2. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz część opisowa, graficzna i elektroniczna muszą być opracowane przez wszystkich Uczestników w języku polskim. 

3.3 Dokumenty, materiały i inne informacje złożone w języku innym niż wymieniony w podpunkcie 3.2. nie będą rozpatrywane.

4. Terminy Konkursu: 

4.1. Termin zadawania pytań dotyczących Konkursu – do 16 sierpnia 2017 r.

4.2. Termin udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu – 3 dni od daty otrzymania przez Organizatora. 

4.3. Termin złożenia prac konkursowych (specyfikacja prac określona w rozdziale IV, punkcie 1) 
21 sierpnia 2017 r. do godz.12.00. 

4.4. Ogłoszenie wyników Konkursu – do 24 sierpnia 2017 r.


ROZDZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 

1. Przedmiot i cel Konkursu: 

1.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konkurs dotyczy budynku zlokalizowanego w Piastowie przy ul. Ujejskiego 35 na terenie jednostki planistycznej nr 6 MN zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Piastowa dla części Piastowa Dworcowa – Południe (numer ewidencyjny działki 133/1).
Formy ochrony:  budynek jest chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Koncepcja ma służyć likwidacji barier architektonicznych i tworzeniu przyjaznej infrastruktury dla rodzin z małymi dziećmi, niepełnosprawnych i seniorów zapewniając zachowanie dziedzictwa architektonicznego dla przyszłych pokoleń. Koncepcja powinna charakteryzować się wyposażeniem w infrastrukturę i urządzenia dla osób niepełnosprawnych, uwzględniając potrzeby innych użytkowników zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania - załącznik 22 do dokumentacji konkursowej RPO WM 2014-2020 dla działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – nr konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17. Dokument dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2017_04/pelna-dokumentacja-konkursowa.rar1.3.  Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym koncepcji dostosowania części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniającej zachowanie wartości historycznych, artystycznych i naukowych obiektu oraz realizację współczesnych potrzeb jego użytkowników (w szczególności rodziców z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych, osób starszych), w zakresie gwarantującym poszanowanie istniejącej substancji zabytkowej.

1.4. Koncepcja winna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Szczegółowy opis zadania konkursowego: 

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego (przy ul. Ujejskiego 35 w Piastowie do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, a także rodziców z małymi dziećmi, poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych. Zaproponowane w koncepcji działania mają poprawić dostępność obiektu w wyniku wyeliminowania istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz ich przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także umożliwiać dostęp osobą niepełnosprawnym do lokalu mieszkalnego. Koncepcja ma dotyczyć części wspólnych budynku. 

Rozwiązania projektu powinny być również dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników budynku, zapewniając bezpieczne korzystanie. 

Budynek posiada wartości historyczne, które powinny być w koncepcji konkursowej zachowane.


ROZDZIAŁ III 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE, PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

1. Wymagania jakie muszą spełnić Uczestnicy Konkursu: 

1.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

1.2.  W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu;
b) osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu;
c) osoby zasiadające w Komisji Konkursowej. 

1.3. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

1.4. Uczestniczący w Konkursie mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Konkursu i stosowania do ustaleń w nim zawartych.

2. Przeniesienie praw autorskich: 

2.1. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę (nagrodę główną lub wyróżnienie), przenosi na Organizatora z chwilą wręczenia Uczestnikowi nagrody lub przyznaniu wyróżnienia, autorskie prawa majątkowe do całości pracy konkursowej, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w podpunkcie b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2.2. Uczestnik przenosi na Organizatora, z chwilą wręczenia nagrody lub przyznaniu wyróżnienia prawa do wykonywania zależnych praw autorskich, do opracowań pracy konkursowej oraz prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym korzystania i rozporządzania pracą konkursową. 

2.3. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują autorskie prawa do pracy konkursowej nie będą wykonywały osobistych praw autorskich, do pracy konkursowej w sposób uniemożliwiający wykorzystanie praw do tych utworów przez Organizatora. 

2.4. Z chwilą wręczenia nagrody lub przyznaniu wyróżnienia Uczestnikowi przez Organizatora, Organizator nabywa własność pracy konkursowej tego Uczestnika. 

2.5. Każdy z uczestników konkursu wraz z pracą konkursową musi dostarczyć oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych, które będzie wykorzystane wyłączenie w związku z wręczeniem nagrody lub przyznaniem wyróżnienia w konkursie.

ROZDZIAŁ IV 

SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH, MATERIAŁY DOSTARCZANE PRZEZ ORGANIZATORA KONKURSU

1. Zakres rzeczowy i forma opracowania: 

1.1. Praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadanie konkursowe i powinna być przedstawiona w formie pozwalającej na jednoznaczne odczytanie koncepcji. 

1.2. Pracę konkursową należy wykonać w dowolnej technice umożliwiającej reprodukcję i druk. 

1.3. Praca konkursowa powinna składać się z części opisowej i graficznej w wersji papierowej i elektronicznej. 

1.4. Część opisowa może stanowić uzupełnienie części graficznej i obejmować opis  projektu zawierający przyjęte założenia ideowe i rozwiązania funkcjonalne, ze szczególnym uwzględnieniem elementów projektu trudnych do zobrazowania w części graficznej. 

1.5. Część graficzną należy wykonać na płaskich planszach w układzie jednolitym dla danej pracy (poziomym). 

1.6. Koncepcja rozwiązań architektonicznych dot. likwidacji barier obejmująca rozwiązania na zewnątrz budynku oraz wewnątrz. Dodatkowo należy dołączyć rysunki wprowadzonych elementów. Koncepcję należy wykonać na załączonej inwentaryzacji obrysu ścian zewnętrznych oraz części wspólnych (klatek schodowych) budynku.

1.7. Opcjonalnie plansze mogą zawierać inne rysunki według uznania Uczestników Konkursu. 

1.8. Część elektroniczna powinna być dostarczona w formie plików PDF zawierających część opisową i graficzną projektu, zapisanych na płycie CD/DVD (1 egzemplarz). 

1.9. Każda część pracy konkursowej powinna być opatrzona pięciocyfrową liczbą rozpoznawczą, umieszczoną w prawym górnym rogu. Symbol należy stworzyć indywidualnie, a jego treść powinna być przypadkowa. Takie szyfrowanie pracy uniemożliwi identyfikację autorów i zapewni obiektywną i bezstronną ocenę przedłożonych projektów. 

1.10. Na pracach konkursowych nie wolno umieszczać napisów niezwiązanych z treścią projektu, znaków rozpoznawczych czy też podpisów autorów. Nie zastosowanie się do tego warunku będzie skutkować dyskwalifikacją pracy konkursowej.

2. Składanie prac konkursowych: 

2.1. Prace konkursowe wraz z Oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw oraz Formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Organizatora, w Urzędzie Miasta Piastów – w Kancelarii Urzędu, ul. 11 Listopada 2., w terminie wskazanym w rozdziale I, podpunkcie 4.3. 

2.2. Prace konkursowe niepełne, niespełniające wymogów Regulaminu lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone ich autorom. 

2.3. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach z opisem:
„Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Nie otwierać przed 21.08.2017 r. godz.12.00  oraz zawierać w prawym górnym rogu numer rozpoznawczy zgodnie z pkt. 1.10. rozdziału IV. 

2.4. Do pracy konkursowej należy załączyć kopertę zawierającą imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres zamieszkania lub siedziby wraz z kodem pocztowym, wszystkich autorów pracy konkursowej. Koperta powinna być przyklejona do planszy graficznej nr 1 i zostanie otwarta w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

2.5. Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem ostatecznego terminu składania prac konkursowych. 

2.6. Zmiana lub uzupełnienie pracy konkursowej jest możliwe jedynie przed upływem ostatecznego terminu składania prac konkursowych, z zachowaniem wymogów jak dla składania pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowanie będzie opisane jako:
„Zmiana/uzupełnienie pracy konkursowej na Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania części wspólnych  wielorodzinnego budynku mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2.7. Wszelkie koszty związane z opracowywaniem i złożeniem prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

3. Materiały udostępniane przez Organizatora Konkursu do pobrania ze strony internetowej Miasta Piastów - BIP:

3.1. Regulamin konkursu architektonicznego, 

3.2. formularz zgłoszeniowy, 

3.3. oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych.

ROZDZIAŁ V 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Do pomocy Komisji Konkursowej mogą być powołani specjaliści, konsultanci i biegli. 

2. Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów oceny: 

2.1. Propozycje rozwiązań barier architektonicznych i funkcjonalnych (50 pkt); 

2.2. Stopień poszanowania wartości architektonicznej obiektu (25 pkt); 

2.3. Realność wykonania rozwiązań barier architektonicznych i funkcjonalnych i ich znaczenie dla rewitalizacji obszaru (25 pkt).


ROZDZIAŁ VI 

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD

1.Organizator przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych według kryteriów oceny określonych w Regulaminie. 

2. Organizator przewiduje w Konkursie nagrodę główną pieniężną - o wartości 2 500 zł. oraz wyróżnienie bez wynagrodzenia.

3. Nagroda będą wręczone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.


ROZDZIAŁ VII 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Niezwłocznie po upływie terminu składania prac konkursowych Komisja Konkursowa sporządza protokół określający liczbę złożonych prac. Następnie sprawdzi ich zgodność z regulaminem. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozdziale V, punkcie 4. 

3. Otwarcie kopert dołączonych do prac konkursowych zawierających dane Uczestników nastąpi po dokonaniu wyboru najlepszych prac. W momencie ogłoszenia wyników Konkursu ujawnione zostaną imiona i nazwiska oraz nazwy wszystkich Uczestników Konkursu. 

4. Wyniki Konkursu po ogłoszeniu zostaną podane do publicznej wiadomości na BIP Urzędu Miasta Piastowa.

5. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu, o przyznaniu nagrody. 

6. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone podlegają zwrotowi na wniosek  Uczestnika konkursu. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania
przyczyn.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej.pdf


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Uczestnika Konkursu architektonicznego.doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Uczestnika Konkursu architektonicznego.pdf


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA w Konkursie architektonicznym.doc

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA w Konkursie architektonicznym.pdf




 Powrót