A Wersja graficzna
A- A A+

III Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ  MIASTA PIASTOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W WYDZIALE INWESTYCJI
(ZESPÓŁ DS. GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI)

1.    Wymagania niezbędne:
 a/.   obywatelstwo polskie,
 b/.   wykształcenie wyższe (geodezyjne, gospodarka nieruchomościami, administracja),
 c/.   min. 6-miesięczny staż pracy (w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o    pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych),
d/. dobra znajomość prawa administracyjnego, cywilnego, geodezyjnego,  przepisów o gospodarce nieruchomościami, zamówień publicznych,
e/.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f/.   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g/.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 
2.    Wymagania dodatkowe:

a/.   komunikatywność, sumienność, wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność,  
b/.   umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego
       podejmowania decyzji,
c/.   dobra znajomość obsługi komputera.

2.    Zakres wykonywanych zadań:
a/.   prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem tytułu własności gminy nabytej na podstawie art.73 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną”,
b/.   prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności przesyłu i gruntowych,
c/.   prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem mienia gminnego,
d/.   prowadzenie spraw związanych z nabywaniem mienia do gminnego zasobu nieruchomości.

3.    Wymagane dokumenty:
a/   życiorys (CV),
b/   list motywacyjny,
c/   kserokopie świadectw pracy,
d/   dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
e/   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f/    kwestionariusz osobowy,
g/   oświadczenia:
  -  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  -  o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – w zespole ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami”  w siedzibie Urzędu  pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu : 05-820 Piastów,   ul.11 Listopada 2 – w terminie do dnia 21 września 2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r, poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz.1260)”.
 
Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. 

 Powrót