A Wersja graficzna
A- A A+

Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni

Miasto Piastów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.
Celem projektu jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w Piastowie poprzez zwiększenie terenów zielonych.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 496 668,88zł
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 6 478 969,28 zł.

W dniu 21.11.2016 r Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.


W wyniku realizacji przedsięwzięcia wskazanego we wniosku zostaną zagospodarowane następujące parki i zieleńce: Plac Słoneczny, Zespół Parkowy przy ul. 11 Listopada, rejon wiaduktu im. Generała Okulickiego, Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich, Park przy ul. Stanisława Kostki, Plac Zgody, Park sportowo-rekreacyjny przy Osiedlu Sobieskiego, zieleniec przy ul. Warszawskiej (przed ZAP). Zostaną również zagospodarowane fragmenty pasów zieleni przy następujących ulicach: Al. Tysiąclecia, Al. Wojska Polskiego, ul. J. Sowińskiego, ul. Warszawska, ul. Harcerska, ul. J. Kosińskiego, ul. E. Orzeszkowej, ul. H. Sienkiewicza.

Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg w Mieście.

Zakładana powierzchnia terenów objętych projektem wynosi 11,92 ha, natomiast powierzchnia terenów zielonych będzie wynosiła łącznie 10,88 ha, w tym nowopowstałych 0,4 ha.

  • brak elementów do wyświetlenia


  •  Powrót