KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Ogłoszenie - piąty ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie - piąty ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

04-11-2013

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 10 grudnia 2013r., o godzinie 12:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, piąty ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 0,1021ha, położoną w Piastowie przy ul. Sienkiewicza.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.04.2013r., drugi przetarg odbył się w dniu 16.07.2013r., trzeci przetarg odbył się w dniu 04.09.2013r., czwarty przetarg odbył się w dniu 24.10.2013r.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość, położona w Piastowie przy ul. Sienkiewicza róg Szarych Szeregów, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 0,1021ha, objęta księgą wieczystą KW Nr WA1P/00008850/6.
W ewidencji gruntów i budynków w opisie użytku w/w działka oznaczona jest symbolem „Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Piastowa „Dworcowa - Północ”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/100/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2012 r. teren ten przeznaczony jest pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną o symbolu w planie 3U, MN. Przez nieruchomość przechodzi linia elektroenergetyczna NN.

W zasięgu nieruchomości jest energia elektryczna, kanalizacja, gaz i telefon.
Cena wywoławcza netto wynosi: 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłata wadium w wysokości 15 000zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ) w terminie do 03.12.2013r. przelewem na konto 04 8002 0004 0037 1706 2022 0004, w tytule wpisując: wadium na przetarg – działka 49.
- przedstawienie komisji przetargowej oryginału potwierdzającego wpłatę wadium,
- przedstawienie komisji przetargowej dokumentów tożsamości, oryginałów udzielonych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem oraz dokumentów potwierdzających prawo do nabycia nieruchomości (dotyczy to osób, nabywających nieruchomość nie jako osoba fizyczna).
Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Miasto Piastów może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–52.
 

« Powrót