KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne

Ogłoszenie o wynajem lokalu użytkowego przy ul. Al.Tysiąclecia 2 w Piastowie

Ogłoszenie o wynajem lokalu użytkowego przy ul. Al.Tysiąclecia 2 w Piastowie

11-03-2011

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Budynków Komunalnych z dnia 11.03.2011r.

O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA NAJEM NIŻEJ WYMIENIONEGO

LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W PIASTOWIE

PRZY UL. Al. Tysiąclecia 2

1. Informacje dotyczące lokalu:

Lokal składa się z 5 pomieszczeń i WC o powierzchni łącznej 73,77m²
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania remontu lub adaptacji lokalu na własne cele najemca wykonuje prace remontowe we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa potrącenia nakładów z należnego czynszu i bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów.
Przetarg odbędzie się dnia 30.03.2011r. o godz. 12.00, w siedzibie Zamawiającego

1. Lokal został przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo – handlowej nieuciążliwej dla mieszkańców budynku

2. Do przetargu mogą przystąpić osoby, nie posiadające zadłużenia w stosunku do budżetu Urzędu Miasta Piastowa

3. Cena wywoławcza (czynsz miesięczny) wynosi 1500 złotych (netto) + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisam

4. Postępowanie w przetargu o 50 zł. (decyduje o rozstrzygnięciu przetargu).

5. Najemca będzie obowiązany do ponoszenia dodatkowych opłat oprócz czynszu a mianowicie za media.

6. Zawarcie umowy z Najemcą nastąpi do 06.04.2011r. po rozstrzygnięciu przetargu w siedzibie Zamawiającego. Przekazanie lokalu dla Najemcy nastąpi w dniu podpisania umowy.

7. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, powinny złożyć ofertę na najem lokalu spełniającą pkt 2, 3, 4, do dnia 30.03.2011r. w siedzibie Zamawiającego, do godziny 10.00 z określeniem rodzaju działalności

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

9. Warunkiem podpisania umowy jest wpłacenie kaucji zwrotnej w wysokości 3-miesięcznego czynszu na konto ZBK w dniu podpisania umowy.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Budynków Komunalnych Piastów Al. Tysiąclecia 3, lub pod numerem telefonu 022723-13-05, w godz. od 9.00 do 14.00. p. Irena Ciesielska.
Z poważaniem
Dyrektor ZBK Piastów
Jan Moszczyński
 

« Powrót