Wybory uzupełniające na ławników

Wybory uzupełniające na ławników Informujemy, że zgodnie z prośbą Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie zostaną dokonane wybory uzupełniające na ławnika do tego Sądu.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 30 listopada 2017 roku

Ławnikiem nie może być:
1)    osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty do pobrania w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie pod nr tel. 22-770-52-35 oraz poniżej:

-      INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

-      Karta zgłoszenia na ławnika

-      Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika do sądu

-     Oświadczenie nr 1

-     Oświadczenie nr 2

 Powrót