A Wersja graficzna
A- A A+

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: art.13 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.). 

Dofinansowane mogą być następujące zadania: 

1. Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży.

2. Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym.

3. Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w Ognisku. 

4. Organizacja  czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji "Wakacje w mieście" w terminie 1.07 - 31.08.2018 r. dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 

Dopuszcza się organizację zajęć dla grup minimum 30 osobowych, okres minimalny realizacji zadania 14 dni. Przyznana kwota będzie proporcjonalna do okresu trwania zadania i liczby uczestników. 

5. Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji narodowej. 

6. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt oraz dokarmianie zwierząt  na terenie Miasta Piastowa /działalność całoroczna/.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Piastów ul. 11-Listopada 2 w terminie do 18 stycznia 2018 r. do godz. 16.00 oferty wraz z załącznikami na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016r, poz.1300). Wszystkie rubryki formularza muszą być wypełnione. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie  opisanej nazwą i numerem zadania. 

1. Oferent ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zleconego zadania zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością. 

2. Oferta powinna zawiera:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, przy czym termin realizacji zadania może trwać najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
g) wykaz załączników. 

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej. 

6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.   

7. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują. 

8.Wymagane załączniki:
a)  aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2017 bądź w przypadku, gdy nie zostało ono dotychczas sporządzone za rok wcześniejszy. W przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
c) kopia aktualnego statutu,
d) wykaz kadry, kwalifikacje do pracy (kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach).
e) w przypadku istnienia upoważnień do podpisywania dokumentów winny być one dołączone do oferty.
f) do oferty mogą być załączone inne rekomendacje lub opinie o oferencie lub projekcie. 

9. Kryteria wyboru ofert:
a)  koszt realizacji zadania.
b)  standard miejsca, bazy i wyposażenia.
c)  atrakcyjność programu pracy z dziećmi i młodzieżą (wycieczki, zajęcia sportowo -    rekreacyjne, konkursy, zajęcia kulturalne, specjalistyczny charakter zajęć),
d)  kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania.
e)  źródła finansowania zadania.

10. Miasto Piastów w 2017 roku  udzieliło dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie  348. 000 zł.

 11. Miasto Piastów w budżecie na 2018 roku zaplanowało  dotację na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w kwocie ok 522. 000 zł. 

12.  Posiedzenie komisji oceniającej złożone wnioski planowane jest na dzień 22 stycznia 2018 roku.    

13. Po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz Miasta Piastowa powiadomi  oferentów (telefonicznie lub mailowo) o wyborze oferty i przedstawi listę na stronie internetowej Miasta Piastowa (www.piastow.pl). 

14. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Miasta Piastowa  /tel. 22  770 52 05/ oraz Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych /tel. 22 770 52 36/.

 Powrót