A Wersja graficzna
A- A A+

Konsultacje - budowa i rozbudowa dróg publicznych

Podsumowanie konsultacji społecznych - czytaj

Protokół z prac komisji - przeliczenie i przeanalizowanie opinii - czytaj

Burmistrz Miasta Piastowa dnia 7 czerwca 2018 r zarządził  przeprowadzenie w dniach 25.06 2018r – 10.09.2018 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

a/. zebrań z mieszkańcami (pierwsze dnia 5 lipca 2018r w Miejskim Ośrodku Kultury),
b/. imiennego pisemnego wyrażenia opinii (wzór opinii w załączniku).
W konsultacjach mogą  uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, zameldowane  w Piastowie.


W załączonych dokumentach znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. zasad wspomnianych konsultacji, sposobu zgłaszania swojej opinii, opisu i wizualizacji inwestycji , której dotyczą konsultacje.

Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa

Zarządzenie Nr 170/2018

Burmistrza Miasta Piastowa

z dnia 11 lipca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 140/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”.

Na podstawie art. 5a ust.1 i 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.994) oraz § 2 „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa” stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa – zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 140/2018 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 7 czerwca 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie” wprowadza się następujące zmiany:

1/. traci moc zapis § 3 ust. 2 ,

2/. załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2018 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 140/2018 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie i nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Piastowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZAPROSZENIE NA DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE - 5 WRZEŚNIA

Burmistrz Miasta Piastowa
zaprasza wszystkich mieszkańców na drugie spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn.
„Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”.

Miejsce spotkania : Miejski Ośrodek Kultury (sala kina „Baśń”)
Termin spotkania : 5 września (środa) 2018r godz. 18.00
Burmistrz Miasta Piastowa                                                                                               
(-) Grzegorz Szuplewski

Zaproszenie Burmistrza Miasta Piastowa


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE - 5 LIPCA

zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn.

„Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”.

Miejsce spotkania : Miejski Ośrodek Kultury (sala kina „Baśń”)

Termin spotkania : 5 lipca (czwartek) 2018r godz. 18.00

Burmistrz Miasta Piastowa

(-) Grzegorz Szuplewski


Do pobrania: notatka ze spotkania

Zarządzenie Nr 140/2018

Burmistrza Miasta Piastowa

z dnia 7 czerwca 2018 r.


w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”.

Na podstawie art. 5a ust.1 i 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.994) oraz § 2 „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa” stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa – zarządzam co następuje:

§ 1

1.Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”.

2.Opis przedmiotu inwestycji oraz mapka poglądowa inwestycji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1.Konsultacje społeczne, o których mowa w §1, z mieszkańcami Miasta Piastowa zostaną przeprowadzone w formie:

a/. zebrań z mieszkańcami,

b/. imiennego pisemnego wyrażenia opinii – wzór formularza opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Procedury związane z przeprowadzeniem konsultacji określa załącznik do Uchwały Nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. pn. „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa”.

§ 3

1.Konsultacje społeczne, o których mowa w §1, zostaną przeprowadzone w terminie 25.06 2018r – 10.09.2018 r. na terenie Miasta Piastowa.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, zameldowane w Piastowie.

3. Szczegółowe informacje dot. przedmiotowej inwestycji zostaną umieszczone na stronie www.piastow.pl w zakładce „Konsultacje”.

§ 4

Wykonanie i nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Piastowa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Powrót