A Wersja graficzna
A- A A+

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2019

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: art.13 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t.Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm).

Dofinansowane mogą być następujące zadania:

1.Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży. Planowana kwota 20.000 zł.

2. Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Planowana kwota 300.000 zł.

3.Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w Ognisku. Planowana kwota 60.000 zł.

4. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji "Wakacje w mieście" w terminie 1.07 - 31.08.2019 r. dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Planowana kwota 25.000 zł.
Dopuszcza się organizację zajęć dla grup minimum 30 osobowych, okres minimalny realizacji zadania 14 dni. Przyznana kwota będzie proporcjonalna do okresu trwania zadania i liczby uczestników.

5. Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji narodowej. Planowana kwota 40.000 zł.

6. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt oraz dokarmianie zwierząt na terenie Miasta Piastowa /działalność całoroczna/. Planowana kwota 25.000 zł.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Piastów ul. 11-Listopada 2 w terminie do 18 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 oferty wraz z załącznikami na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016r, poz.1300). Wszystkie rubryki formularza muszą być wypełnione. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej nazwą i numerem zadania.

1. Oferent ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zleconego zadania zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością.

2. Oferta powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, przy czym termin realizacji zadania może trwać najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
g) wykaz załączników.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

6. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

7. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

8.Wymagane załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2018 bądź w przypadku, gdy nie zostało ono dotychczas sporządzone za rok wcześniejszy. W przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
c) kopia aktualnego statutu,
d) wykaz kadry, kwalifikacje do pracy (kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach).
e) w przypadku istnienia upoważnień do podpisywania dokumentów winny być one dołączone do oferty.
f) do oferty mogą być załączone inne rekomendacje lub opinie o oferencie lub projekcie.

9. Kryteria wyboru ofert:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania,
c) planowany wkład rzeczowy, osobowy,
d) jakość wykonania zadania w tym m.in. miejsce, baza i wyposażenie.
e) atrakcyjność programu pracy z dziećmi i młodzieżą (wycieczki, zajęcia sportowo - rekreacyjne, konkursy, zajęcia kulturalne, specjalistyczny charakter zajęć),
f) kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania. e) źródła finansowania zadania.

10. Miasto Piastów roku udzieliło dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2017 - 348. 000 zł., a w roku 2018 -508.300 zł w tym, na zadanie:

a)Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży
- w roku 2017- 30.000 zł,
- w roku 2018 -30.000 zł.

b) Całoroczna organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym.,
- w roku 2017 – 209.400 zł,
- w roku 2018 -300.000 zł

c) Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w Ognisku,
- w roku 2017- 65.000 zł,
- w roku 2018- 70.000 zł.

d) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji "Wakacje w mieście",
- w roku 2017-10.000 zł ,
- w roku 2018- 28.800 zł.

e) Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury i tradycji narodowej,
- w roku 2017- 21.600 zł,
- w roku 2018- 59.500 zł.

f) Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt oraz dokarmianie zwierząt na terenie Miasta Piastowa /działalność całoroczna/,
- w roku 2017- 12.000,
- w roku 2018- 20.000 zł.

11. Miasto Piastów w budżecie na 2019 roku zaplanowało dotację na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w kwocie 470. 000 zł.

12. Posiedzenie komisji oceniającej złożone wnioski planowane jest na dzień 21 stycznia 2019 roku. Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym dokona ich oceny merytorycznej stosując kryteria zawarte w puncie 9.

13. Po rozstrzygnięciu konkursu Burmistrz Miasta Piastowa powiadomi oferentów (telefonicznie lub mailowo) o wyborze oferty i przedstawi listę na stronie internetowej Miasta Piastowa (www.piastow.pl).

14. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Miasta Piastowa /tel. 22 770 52 05/ oraz Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych /tel. 22 770 52 36/.

DO POBRANIA:
wzór oferty
wzór umowy
wzór sprawozdania


 Powrót